Menu Close

Управување

Административно работење

- Административни услуги и работа

- Сметководствено – финансиско работење и менаџирање со фондовите на зградата

- Организирање и одржување состаноци на собир од станари

- Застапување пред трети лица, институции, органи со цел обезбедување на правна заштита

- Спроведување на постапки за присилна наплата на долг од станари

- Спроведување на сите валидни одлуки од собирот на станари

- Изготвување и достава на извештаи за работа (месечни, квартални и годишни) и др.

Техничко-инвестициско одржување

- Молерофарбарски и градежни услуги

- Електроинженерски услуги

- Поставување и одржување на безбедносни системи

- Браварски и столарски услуги

- Санација на кровни површини и други лимарски услуги

- Услуги поврзани со водоводна и канализациона мрежа

- Изготвување на годишен план за инвестициско одржување на зграда, како и посредување при негово спроведување.

- Работи поврзани со енергетска ефикасност на зградата и др.

- Косење на тревните површини околу зградата.

Итни интервенции

- 24/7 достапни за пријава и помош при решавање на животозагрозувачки ситуации (поплава, пожар, заглавен лифт и сл.)

- Асистенција при присилно отварање на станови по судска одлука и други проблеми од итна природа.

Вршиме посредување и медијација во меѓусоседски спорови.